Gigabygg AS selger kun til bedriftskunder.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken til kunder og ved nettbutikk salg. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.

Betingelser her gjelder kun for salg i Norge med Svalbard og Jan Mayen. Evt. fraktomkostninger til sistnevnte, må tas over telefon, etter ordreregisrering. Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. brev, e-post eller telefon.

  

Priser

Alle produktpriser er oppgitt eks. mva. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring på vårt nettsted som følge av prisendringer fra våre produsenter. Dette gjelder også etter bestilling og etter ordrebekreftelse, da vi forbeholder oss retten til å kansellere ordren, eller endre prisen. Ved endring i pris etter ordrebekreftelse velger kunde om han vil gjennomføre ordren eller ikke.

Våre tilbud og priser gjelder så lenge lageret rekker. Vi forbeholder oss retten til å kansellere ordre også etter ordrebekreftelse er sendt til kunde, pga lagersituasjon, prisendringer, tilgang på varer osv. Vi forbeholder oss også retten til å endre prisene etter ordrebekreftelse er mottatt.

Dersom momsen, skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende.

Vi har per i dag en minimumsgrense på kr 5.000 ved bestilling på nettbutikken.

Covid og krig kan medføre lengre leveringstid enn informasjonen som er oppgitt her.
Covid og krig kan medføre hyppige endringer i pris blant annet på grunn av store endringer i pris på råvarer og valutasvingninger.

 

Betalingsmetoder

Hos oss velger du selv hvordan du vil betale dine innkjøp. Vi krever ingen forhåndsbetaling ved bestilling, men innbetaling må være oss i hende før vi sender varen, eller varen kan hentes fra vårt varehus/lager.

* Nettbank/innskudd

Når du velger nettbank/innskudd får du tilsendt en e-faktura med all nødvendig betalingsinformasjon. Husk at betalingen skal være registrert hos Gigabygg før utlevering av varen finner sted, enten ved innskudd eller VISA/MasterCard. Henter du varen selv i vårt varehus/lager kan du og betale på betalingsterminal. Ingen faktureringsavgift tilkommer på faktura per epost/nettbutikk. Det tilkommer faktureringsavgift på fysisk faktura. 

Henting

Levering må avtales med Gigabygg på forhånd og bekreftes før ordren er gyldig. Gigabygg AS kan alltid kansellere ordren helt fram til levering/henting.

Vi kontakter deg alltid før bestillingen er klar for henting. Derfor behøver vi ditt telefonnummer og e-post adresse. Oppgi derfor alltid et telefonnummer og e-post adresse i bestillingen, så vi kan få kontakt med deg før henting.

Alle hentetider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Vi utleverer etter nærmere avtale varer fra vårt varehus/lager alle dager. 

Ved forsinket levering utover det som ble avtalt/informert om på kjøpstidspunktet henvises det til § 19 i Lov om forbrukerkjøp

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Gigabygg side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Du må alltid kontrollere varen og emballasjen ved henting, og om det er manko i leveransen. Hvis synlig emballasjeskade/manko må dette anmerkes umiddelbart. Dersom kunden tar med seg varen har han akseptert tilstanden på varen.

 

Installasjon/montering

For alle produkter som krever dette må godkjente håndtverkere (eksempelvis rørleggere og elektrikere) brukes til bygging og montering Ved bruk av godkjent/autoriserte fagfolk til montering har du en garanti for at produktet blir riktig montert og dine rettigheter blir ivaretatt ved eventuelle garantispørsmål.

 

Reklamasjon

Før feil meldes til Gigabygg, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold fra kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Gigabygg har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til skriftlig til Gigabygg, slik at Gigabygg kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Gigabygg melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Feil/mangler pga. feilmontering/-tilkobling eller lignende dekkes i sin helhet av kunden.

Retur

Det tilbys ikke retur på noen kjøp.


Avhjelp

Gigabygg skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Gigabygg, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Gigabygg, betaler ikke Gigabygg disse utgiftene.

 

Salg til mindreårige

Gigabygg inngår ikke avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

 

Ekstraordinære forhold

Gigabygg er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Gigabygg sin side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Salgspant/Betalingsvilkår

Gigabygg har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det kan bli foretatt kredittvurdering av kunder.


Endring i vilkårene

Gigabygg forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Gigabygg forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Gigabygg fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Generelt

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Gigabygg.

Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Gigabygg så lenge ikke annet er skriftlig avtalt. 

Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

 

Betalingsinformasjon


Betaling ved innskudd (nettbank, brevgiro, telegiro):

* Betaling med: Nettbank eller Giro.
- NB!! Husk å legge inn navnet til den personen ordren er registrert på. I tillegg MÅ du legge ved ordrenummer som blir oppgitt i ordrebekreftelsen. Dette for å unngå forsinkelser i leveransen.
- Ingen kid nummer.
- Utestående beløp betales før avhenting.

Forhåndsbetaling til konto:

Gigabygg AS
Konto No: 1506 13 70932 - DNB


Faktura pr post:

Ønsker du å få en tilsendt faktura posten kan du ta kontakt med oss pr. telefon eller epost - Husk å oppgi ordrenummeret. Ved fakturering pr. post tilkommer fakturagebyr for å dekke våre utgifter i forbindelse med dette.


NB!
Kunden har mulighet til å kansellere en ordre uten at det påløper kostnader for kunden dersom Gigabygg har mottatt kanselleringen før ordren er ekspedert og varen er sendt fra lager. Ved kansellering av ordre på bestillingsvarer /ikke lagerførte varer, må kanselleringen være oss i hende før produktene blir bestilt fra underleverandør. Dersom kansellering kommer etter at ordre er videresendt underleverandør vil det bli trukket av kjøpesum for å dekke kostnader som påløper Gigabygg i denne forbindelse. Kansellering sendes pr e-post til: post@gigabygg.no

Blir dette beløpet ikke betalt innen fristen, går dette til videre til Inkasso. 

Personopplysninger og Cookies

 

PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger i Gigabygg AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss for å eksempelvis men ikke uttømmende, bestille varer, be om tilbud, hente varer, motta nyhetsbrev eller annet som hører til, vil vi behandle personopplysninger om deg.

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Gigabygg AS ved daglig leder/administrerende direktørMagnus Dehli. Kontaktinformasjonen til Gigabygg AS er:

Adresse: Jarenstranda 14, 2750 GRAN

E-post: post@gigabygg.no

Telefon: 40 00 15 11

Organisasjonsnr.: 918127666

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte post@gigabygg.no eller ringe 40 00 15 11

 1.        Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1.        Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
 2.        Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 3.        For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sine nettsider, www.nkom.no. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden og tilbud til våre brukere.
 4.        Vi tar imot og lagrer navn og telefonnummer for registrering i vår selvbetjente portløsning for henting av varer. Registrering skjer på grunnlag av deres ønske om selvbetjent henting av varer. Informasjon om passering slettes etter 50 passeringer.
 5.        Vi ivaretar personvernet ditt og opplysningene benyttes til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.
 6.        Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 •          24 Nettbutikk AS som er leverandør av nettbutikken
 •          Sendit AS som er leverandør av selvbetjeningsløsning for port

 All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 1.        Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 1.        Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en e-post til post@gigabygg.no.  Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til post@gigabygg.no og gi klart uttrykk for at samtykket er trukket tilbake.

 1.        Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 1.        Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

Det tas forbehold om feil.